ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนห้วยไหวัฒนา ตั้งอยู่ที่ ถนนนตะโก – โคกสี ตำบลหนองบัว อำเภอคง จังหวัด  นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์  30260  โทรศัพท์  044-430257  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6  มีเขตพื้นที่บริการ 2 หมู่บ้าน ได้แก่บ้านห้วยไหและบ้านโนนปอแดง (บางส่วน)

ข้อมูลด้านการบริการ

ผู้อำนวยการโรงเรียนคือนายไมตรี ทองเพชร

ประวัติโรงเรียนห้วยไหวัฒนา

เนื่องจากนักเรียนในหมู่บ้านห้วยไห ต้องเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนบ้านหนองสะแกและโรงเรียนบ้านตากิ่ม ซึ่งได้รับความลำบากในการเดินทาง ชาวบ้านจึงรวมกันหาเงินเพื่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นเมื่อ พ.ศ.2519  โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดสว่างวนาราม (วัดบ้านห้วยไห) เป็นสถานที่เรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1 – 4 มีนักเรียน 80 คน มีครู 3 คน โดยมีนายเชิด สมุทรกลาง เป็นครูใหญ่

วันที่ 24 กันยายน 2519 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากทางราชการมาดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนถาวร แบบ ป.1 ฉ. (ใต้ถุนสูง) ขนาด3ห้องเรียน ราคา210,000 บาท โดยมีนายไสว บำรุงนา นายหรุ่น อ่าวสันเทียะ (ผู้ใหญ่บ้าน) บริจาคที่ดินสำหรับปลูกสร้างอาคารเรียนประมาณ 34 ไร่เศษ นายเล็ง  ตากิ่มนอก ได้บริจาคที่ดิน26ไร่  และนายเชิด  สมุทรกลาง ได้ขยายเขตพื้นที่เพิ่มเติมรวมโรงเรียนมีพื้นที่ในการการจัดการเรียนการสอนจำนวน 105ไร่ 1 งาน 43 ตารางวา  ได้นำขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุและได้ย้ายมาทำการสอนที่ดินปัจจุบัน เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2529 ปีพ.ศ. 2521 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากทางราชการมาดำเนินการต่อเติมอาคารเรียนอีก 2 ห้องเรียน (ต่อเติมด้านข้าง)  ราคา 151,000 บาท และได้รับงบประมาณปลูกสร้างบ้านพักครูจำนวน 1 หลัง (แบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด) ขนาด 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ราคา 145,000 บาท

ปี พ.ศ.2524 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากทางราชการ มาดำเนินการปลูกสร้างบ้านพักครูจำนวน 1 หลัง (แบบกรมสามัญศึกษา) ขนาด 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ราคา251,000 บาท และได้รับงบประมาณสร้างถังเก็บน้ำฝน(แบบ ฝ.33) จำนวน 3 ถัง ราคา 15,000  บาท

ปี พ.ศ.2526 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากทางราชการมาดำเนินการก่อสร้างส้วม (แบบ601/26) ราคา 37,510 บาท

ปี พ.ศ.2527 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากทางราชการมาดำเนินการต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่าง ขนาด 2 ห้องเรียน ราคา 90,000  บาท

ปี พ.ศ.2528 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากทางราชการมาดำเนินการสร้างสนามกีฬาฟุตบอล  (แบบ ฟ.1) ขนาด 68 X 105 เมตร ราคา 51,000 บาท

ปี พ.ศ.2531 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากทางราชการมาดำเนินการปลูกสร้างอาคาอเนกประสงค์ (แบบ202/26) ขนาด 10 X 12 เมตร ราคา 200,000  บาท

ปี พ.ศ.2532 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากทางราชการมาดำเนินการก่อสร้างถึงเก็บน้ำฝน  (แบบ ฝ.33) จำนวน 3 ถังราคา 100,000 บาท (พร้อมอุปกรณ์กีฬา รั้วกระโดด 20 ชุด ที่กระโดดสูง 1 ชุด)

ปี พ.ศ.2533 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากทางราชการมาดำเนินการก่อสร้างบ่อเลี้ยงปลา  (แบบ สปช. ขนาด15 X 25 X 1.51 เมตร) ราคา 60,000 บาท

นอกจากโรงเรียนจะได้รับงบประมาณจากทางราชการมาดำเนินการต่าง ๆ ในการพัฒนาโรงเรียนแล้ว โรงเรียนยังได้รับงบประมาณจากผู้มีจิตศรัทธาที่เห็นความสำคัญของการศึกษา ได้ร่วมกันบริจาควัสดุอุปกรณ์การศึกษามากมายให้เป็นสมบัติของโรงเรียน ดังนี้

ปี พ.ศ.2533 โรงเรียนได้รับบริจาคเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน  1  ชุด ราคา 19,140  บาท (จากคณะผ้าป่ากรุงเทพมหานคร)

ปี พ.ศ.2533 โรงเรียนได้รับบริจาคหอกระจายข่าว จำนวน 1 ที่  ราคา 5,000  บาท (จากพระมหาสวอง  ปัญญา  ธโร  กรุงเทพมหานคร)

ปี พ.ศ.2535 โรงเรียนได้รับบริจาคสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารเรียนชั้นล่าง จำนวน  3 ห้องเรียน ราคา32,000 บาท (จากคณะผ้าป่ากรุงเทพมหานคร พนักงานบริษัทเอ็มซีสิทธิผล  มิตซูบิชิ)  และโรงเรียนได้รับบริจาคเก้าอี้นวม จำนวน 100 ตัว ราคา 14,200  บาท (จากคณะผ้าป่ากรุงเทพมหานคร)

ปี พ.ศ.2536 โรงเรียนได้รับความร่วมมือและรับบริจาคโต๊ะเก้าอี้อาหารสำหรับนักเรียน  จำนวน 20 ชุด ราคา 35,000 บาท (จากผู้ปกครองนักเรียน)

ปี พ.ศ.2538 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากทางราชการมาดำเนินการก่อสร้างสนามกีฬาวอลเล่ย์บอล (แบบ สปช. ขนาด 13 X 22 เมตร) ราคา 80,000 บาท

ปี พ.ศ.2540 โรงเรียนได้รับบริจาคเครื่องโรเนียว จำนวน 1 เครื่อง ราคา 26,000  บาท (จากคณะผ้าป่ากรุงเทพมหานคร) และเก้าอี้พลาสติก 30 ตัว ราคา 3,600 บาท

ปี พ.ศ.2541 โรงเรียนได้รับบริจาคในงานผ้าป่าสามัคคีได้ก่อสร้างห้องน้ำ 2 ที่ ห้องส้วม  4 ที่ ราคา 81,000 บาท และได้ก่อสร้างห้องเรียนเพิ่มเติม 3 ห้อง ราคา 73,083  บาท และได้รับบริจาคจัดทำประรำพิธีสนามกีฬา 11 เสา และอุปกรณ์สนาม 1 ชุด รวมราคา 72,251  บาท

ปี พ.ศ.2542  โรงเรียนได้รับบริจาคสร้างห้องสมุด 1 ห้อง จากคณะครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน รวมเป็นเงิน 35,000 บาท ขุดสระน้ำจากงบมิยาซาวาของหมู่บ้านห้วยไหมอบให้ งบประมาณ 120,000 บาท

ปี พ.ศ.2543 โรงเรียนได้รับบริจาคสร้างสนามกีฬา(ตะกร้อ) 1 ที่ ราคา 14,779  บาท

ปี พ.ศ.2545 โรงเรียนได้รับบริจาคเงินจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง

ปี พ.ศ. 2546 โรงเรียนได้จัดผ้าป่าเพื่อการศึกษาเพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และพัฒนาโรงเรียนได้รับเป็นจำนวนเงิน 255,728 บาท ได้จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 6 เครื่อง ได้รับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์จาก ส.ส.สมชัย ฉัตรพัฒนศิริ จำนวน  3 เครื่อง และได้รับบริจาคเครื่องมือสองอีก 1 เครื่อง

ปี พ.ศ.2547 โรงเรียนได้จัดผ้าป่าเพื่อการศึกษาเพื่อเป็นงบประมาณจัดจ้างครูช่วยสอนอนุบาล และจัดกรรมการเรียนการสอนต่างๆ จากการจัดทำผ้าป่าในครั้งนี้ได้เป็นจำนวน 296,218 บาท

ปี พ.ศ.2548 โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากชุมชนในการจัดสร้างป้ายหน้าโรงเรียน

เป็นเงิน 100,000 บาท และสร้างกำแพงจำนวน 16 ช่อง เป็นเงิน 80,000 บาท

ปี พ.ศ.2550 โรงเรียนได้รับบริจาคเงินเพื่อสร้างลานธรรมเพื่อใช้จัดเป็นสถานที่ในการจัดการเรียนการสอน เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท และได้รับบริจาคก่อสร้างกำแพงเพิ่มเติมจำนวน 2 ช่อง เป็นเงินจำนวน 10,000 บาท

ปัจจุบันโรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน  118  คน มีครูผู้สอน 5 คน ครูอัตราจ้าง(งบวิกฤติ 1 คน ครูพี่เลี้ยง(งบโรงเรียน) 1 คน มีพนักงานบริการ 1 คน รวมมีบุคลากรจำนวน 8 คน (รวมผู้บริหาร) โดยมีนายไมตรี ทองเพชร ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยไหวัฒนา

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s